PÖÖRDUMISED

Siin lehel on võimalik näha ja tutvuda pöördumistega, mis tehtud riigikogule, riigikoguliikmetele ja ametkondadele tähelepanu pööramiseks ning parema tuleviku loomiseks meile kõigile.

Sisukord

AVALIK KIRI

Eesti hääletamine 77. Maailma Terviseassambleel rahvusvaheliste terviseeeskirjade muudatuste ja pandeemialeppe poolt on vastuolus terviseeeskirjade artikkel 55-ga

Hääletamine

Lugupeetud Terviseminister Riina Sikkut

Maailma Terviseorganisatsiooni (edaspidi WHO) rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (edaspidi terviseeeskirjade, IHR – International Health Regulations) muudatuste ja pandeemialeppe hääletamine liikmesriikide poolt on plaanitud 77. Maailma Terviseassambleele, mis toimub 27. mai – 1. juuni 2024.

Kui tervise-eeskirjade muudatused võetakse vastu Terviseassambleel, jõustuksid need Eestis automaatselt vaikimisi ja need ei vajaks ratifitseerimist Riigikogu poolt.

Kui aga pandeemialepe Terviseassambleel vastu võetakse, esitatakse see heaks kiitmiseks Vabariigi Valitsusele ning seejärel ratifitseerimiseks Riigikogule.

Eesti ei tohiks osaleda hääletusel 77. Maailma Terviseassambleel tervise-eeskirjade muudatuste osas, kuna WHO on rikkunud samade tervise-eeskirjade[2] artikli 55 lõiget 2. Vastavalt nimetatud lõikele peab WHO peadirektor edastama tervise-eeskirjadesse planeeritud muudatuste[2] lõpliku teksti kõikidele osalisriikidele vähemalt neli kuud enne Terviseassamblee toimumist, samuti ei tohiks hääletada pandeemialepingu3 üle, mille materiaalne ulatus ja institutsiooniline raamistik kattub tervise-eeskirjade muudatustega.

WHO peadirektor ei ole nõutud dokumente ettenähtud tähtajaks (27. jaanuar 2024) edastanud ega reageerinud korduvatele järelpärimistele. Seetõttu ei ole liikmesriikidel võimalik kujundada oma seisukohta planeeritavate muudatuste osas.

Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste[2] viimane avalik versioon on avaldatud 17. aprill 2024 ja pole teada, mida lõplik variant sisaldab. Meile teadaolevalt tervise-eeskirjade muudatuste töörühma koosolekud veel käivad. Rahvusvahelistesse tervise-eeskirjade muudatuste kavandisse[2] on siiamaani teadaolevalt sisse viidud enam kui 300 muudatust, millest osa on õiguslikult siduvad ja väga laia mõjuga. Vaatamata liikmesriikide infosulus hoidmisele planeeritakse tervise-eeskirjade muudatused hääletusele panna juba paari nädala pärast 2024. aasta maikuus.

Kavandatavate muudatuste dokumenti pole eesti keelde tõlgitud ning selle üle pole Eestis toimunud ühtegi avalikku arutelu ning nende mõju kodanike igapäevaelule, õigustele ja kohustustele pole elanikonnaga arutatud. Kavandatavate tervise-eeskirjade muudatuste ettepanekud[2] on suurelt osalt Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus. Võimaliku rakendamise tulemusena näeme kodanikena ohtu kaotada õigus kehalisele puutumatusele, liikumisvabadusele, sõnavabadusele ja teistele põhiõigustele.

Lisame oma pöördumisele Austria Global Health Responsibility Agency avaliku kirja[4] WHO peadirektorile seoses Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade1 (2005) artikli 55 rikkumisega, kus antud agentuur toob va lja, et Maailma Terviseassambleel on seaduslik kohustus järgida terviseeeskirjade1 artiklit 55 lõige 2, seda eirates läheb WHO tegevus vastuollu kehtivate eeskirjadega.

01.mail 2024 kirjutasid 49 vabariiklasest senaatorit president Bidenile kirja[5], nõudes, et ta võtaks tagasi USA toetuse WHO pandeemialepingule ja rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatustele. Senaatorid juhivad tähelepanu sellele, et need kaks dokumenti annavad WHO peadirektorile volitused kuulutada ühepoolselt välja tervisealased hädaolukorrad; laiendavad WHO võimu riikide üle, rikkudes nende suveräänsust ja sekkuvad sõnavabadusse.

USA senaatorite kirjale järgnes 08. mail 22 osariigi peaprokuröride kiri[6] President Bidenile, et USA ei tohi lubada WHO-le võimu loovutamist, mille peadirektor saab piirata kodanike õigust sõnavabadusele, eraelu puutumatusele, liikumisele (piiriülesele reisimisele) ja teadlikule nõusolekule.

Lisaks Ühendkuningriik keeldub ühinemast Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) pandeemialeppega, kuna peaks seetõttu ära andma viiendiku oma vaktsiinidest, vahendab 9.05.2024 err.ee[7] väljaannet The Telegraph.

16. aprillil võeti Hollandi parlamendi enamushäältega vastu Mona Keijzer`i ettepanek[8] lükata WHO tervise-eeskirjade muudatuste ning uue pandeemialepingu heakskiitmine edasi või keelduda neist täielikult ja otsus saadeti valitsusele täitmiseks[9].

Seoses eelpooltooduga palume Teiega kohtumist enne 20.05. 2024, et selgitada täpsemalt oma pöördumise sisu ja võimalikke lepingutega seotud probleeme Eesti jaoks.

World Council for Health Estonia MTÜ juhatus

09. mai 2024, Tallinn

[email protected]

17.05.2024

Sotsiaalministeeriumi vastus WCH Estonia 9.05.2024 pöördumisele:

Lugupeetud World Council for Health Estonia MTÜ juhatus,

Sotsiaalministeerium tänab Teid pöördumise eest seoses Maailma Terviseorganisatsiooni (edaspidi WHO) rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (edaspidi IHR) muudatuste ja kavandatava pandeemialeppe võimaliku hääletamisega 77. Maailma Terviseassambleel (edaspidi WHA). Hea meelega selgitame pandeemialeppe ja tervise-eeskirjade läbirääkimiste protsesse ja hetkeseisu. Kuna Teie küsimus puudutab eelkõige WHO töökorraldust, siis tugineme oma vastuses ka WHO poolt jagatud infole.

Pandeemialeppe läbirääkimised on kestnud üle kahe aasta ning tänaseks on toimunud üheksa ametlikku läbirääkimissessiooni. Samuti on aset leidnud hulgaliselt mitteametlikke temaatilisi arutelusid, mille on kokku kutsunud erinevate riikide esindajad. Läbirääkimistel osalevad kõik WHO osalisriigid, sealhulgas ka Eesti, mis tähendab, et kõik riigid on hästi kursis läbirääkimiste käigus sisse viidavate sõnastusettepanekute ja seonduvate aruteludega. Kui osalisriigid jõuavad leppe tekstis kokkuleppele, esitatakse see Maailma Terviseassambleel hääletamiseks.
Leppe vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 riikide häälteenamus. Seejärel tuleb konventsiooniga liitumiseks ratifitseerida see Riigikogus, mille järel muutub see Eestile õiguslikult siduvaks.

Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste läbirääkimised algasid 2022.a sügisel, kui WHO osalisriigid leidsid üksmeelselt, et IHRi (2005) rakendamist on vaja tugevdada. Selleks oli kõigil osalisriikidel võimalus esitada omapoolsed muudatusettepanekud 16. novembriks 2022 ehk ca 17 kuud enne 77. WHA toimumist. Kokku esitati 308 muudatusettepanekut. Rahvusvahelisi tervise-eeskirju arutab Maailma Terviseassamblee raames loodud töögrupp (WGIHR), kus osalevad kõik WHO osalisriigid ning kõik nad on seega ka teadlikud muudatuste sisust ja sõnastusettepanekutest. Viienda läbirääkimisvooru lõpus 2023. a oktoobris otsustas töögrupp, et kõiki esitatud muudatusettepanekute arutelusid ei suudeta lõpetada 2024 jaanuariks, mistõttu jätkatakse tööd ettepanekutega maikuuni ning WHO peadirektor esitab 77. WHA-le heaks kiitmiseks muudatusettepanekute paketi, milles töögrupis on kokku lepitud. Töögrupis otsustatu on täismahus leitav siit (vt. p 5). Kahjuks ei ole meil võimalik kommenteerida teiste WHO osalisriikide positsioone, kuid oma lõpliku seisukoha esitavad kõik riigid Maailma Terviseassambleel hääletades. Kui IHRi muudatused WHA-l heaks kiidetakse, ei rakendu need Eestile koheselt, vaid 12 kuu möödudes. Seejuures on Eestil võimalus nende rakendamist edasi lükata või muudatustega mitte nõustuda hiljemalt 10 kuu jooksul peale nende vastu võtmist. Samas märgin, et paljud muudatused, mis on plaanis IHRi sisse viia, on juba täna reguleeritud Eestis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega.

Nii pandeemialeppe kui IHRi muudatuste lõplikud dokumendid tõlgitakse eesti keelde peale nende vastu võtmist terviseassambleel. Avalik kuulamine mõlema dokumendi tutvustamiseks leidis aset Riigikogu EL asjade komisjoni juhtimisel veebruaris 2024 ning peale dokumentide
vastuvõtmist Maailma Terviseassambleel on kavas neid põhjalikumalt tutvustada ka Eesti avalikkusele.

Loodan, et vastasin Teie küsimustele ning edastan ühtlasi vabanduse ministri nimel, kellel käesoleval nädalal ei olnud võimalust kohtumiseks juba varem kokku lepitud kohustuste tõttu.

Lugupidamisega,

Triin Uusberg
osakonnajuhataja
Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakond
Sotsiaalministeerium

[email protected]
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
www.sm.ee

20.05.2024

Vastuseks 17.05. 2024 Sotsiaalministeeriumi vastusele WCH Estonia poolt saadetud avalikule kirjale: Eesti hääletamine 77. Maailma Terviseassambleel rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste ja pandeemialeppe poolt on vastuolus tervise-eeskirjade artikkel 55-ga

Lugupeetud Terviseminister Riina Sikkut

Vastavalt Teie kirjale, et pandeemialeppe ja rahvusvahelised tervise-eeskirjade (IHR) muudatuste lõplikud dokumendid tõlgitakse eesti keelde ja avalikustatakse eesti rahvale peale nende vastu võtmist 77. Maailma Terviseassambleel (edaspidi terviseassambleel), ei ole kooskõlas ülemaailmse rahvatervise hea tavaga, mis näeb ette inimõiguste, põhivabaduste ja väärtuste austamist.

Rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste töörühma (WGIHR) viiendal kohtumisel tegi Venemaa Föderatsioon ettepaneku rikkuda IHRi (2005) artikli 55 lõikes 2 sätestatud volitusi, kuna Venemaa Föderatsiooni kinnitusel kujutab see eeskiri endast „bürokraatlikku takistust“, mis väidetavalt takistab WGIHRile antud ülesande täitmist[1].

Kahjuks toetas WHO sekretariaat Venemaa Föderatsiooni ettepanekut jätkata IHRi jämedat rikkumist ja lisaks muutis sellise rikkumise WHO ametlikuks poliitikaks, kuigi ükski teine riik ei toetanud Venemaa Föderatsiooni ettepanekut reeglit rikkuda.

Vastuseks üldistele kaebustele IHR-i artikli 55 lõike 2 kohta tegi WHO peadirektor IHRi muutmise protsessi käsitlevas veebipõhises küsimuste ja vastuste rubriigis2 avalikult avalduse, milles väidab, et Maailma Terviseorganisatsioon on järginud IHRi (2005) artikli 55 lõiget 2: „Artikli 55 lõike 2 nõuet täites edastas WHO sekretariaat kõik IHRi muutmise ettepanekud 16. novembril 2022, umbes 17 kuud enne 27. mail 2024 algavat 77. Maailma Terviseassambleed, kus need esitatakse aruteluks.“

Lisaks väidetakse, et sekretariaat isegi ületas IHRi artikli 55 lõikes 2 sätestatud tehnilisi nõudeid, edastades pärast iga rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste töörühma [WGIHR] koosolekut kõigile 196 osalisriigile „kõik kavandatud muutused neis [308] muudatustes, mille on välja töötanud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste töörühm.“

Need väited tuleb tagasi lükata. Artikli 55 lõikes 2 sätestatud nõudel, et peadirektor edastab osalisriikidele muudatusettepaneku lõpliku teksti vähemalt neli kuud enne Maailma Terviseassamblee istungit, kus see ettepanek esitatakse arutamiseks, on selge eesmärk: anda osalisriikidele piisavalt aega, et kaaluda ja kaalutletult otsustada, milline on nende seisukoht selle muudatusettepaneku üle hääletamisel. Mis tahes muu tõlgendus on vastuolus IHRi artikli 55 lõike 2 eesmärgiga ning WHO sekretariaadi enda kehtestatud IHRi artikli 55 lõike 2 tõlgendusega.

Lisaks on praeguses protsessis eiratud Maailma Terviseassamblee töökorda. Selle tulemusena ei ole osalisriikidel, sealhulgas Eesti Valitsusel, endiselt selgust selles kohta, mille üle täpselt nad peaksid 77. Maailma Terviseassambleel hääletama. Demokraatlik protsess ja rahvusvahelise õiguse põhimõtted ning terve mõistus nõuavad, et suure tähtsusega dokumentide vastuvõtmise menetlus ei tohiks põhimõtteliselt kujutada endast „pimedat hääletust“, mida Sotsiaalministeerium selles küsimuses toetab. 

Artikli 55 lõike 2 eesmärki eiratakse

Nagu iga mitmepoolset lepingut, tuleb ka IHRi tõlgendada ja kohaldada kooskõlas rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artikli 31 lõikega 1. Seda tuleb tõlgendada kõnealuse õigusnormi eset ja eesmärki silmas pidades. IHRi artikli 55 lõike 2 eesmärk on anda kõigile IHRi osalisriikidele piisav võimalus põhjalikult hinnata kavandatavate muudatuste õiguslikke, institutsioonilisi, poliitilisi ja finantsmõjusid riigis ning nende vastavust riikide muudele kohustustele, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, sealhulgas rahvusvahelisest ja piirkondlikust inimõigustealasest õigusest. See hõlmab avatud poliitilist arutelu ja hinnangut selle kohta, kas Eesti riik on valmis andma Maailma Terviseorganisatsioonile ja eelkõige Maailma Terviseorganisatsiooni peasekretärile ning hädaolukorra komiteedele, mis WHO võib IHRi alusel luua, üle täiendavaid pädevusi. Paljud praegu arutatavad IHRi muudatusettepanekud näevad ette sellise üleandmise. Täidesaatvad asutused peaksid soovima konsulteerida oma seadusandjate ja muude asutustega.

Arvestades, et IHRi muudatused on kavas 77. Maailma Terviseassambleel vastu võtta koos uue pandeemialeppega, tekib täiendav probleem: Eesti riik peaks põhjalikult hindama, kuidas kavandatavad IHRi muudatused mõjutavad pandeemialeppe sätteid, et vältida kattuvaid ja vastuolulisi kohustusi vastavate rahvusvaheliste õigusaktide alusel ning hinnata võimalikke kaugeleulatuvaid õiguslikke, institutsionaalseid ja rahalisi tagajärgi riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Selliste hinnangute andmiseks tuleb osalisriikidele esitada kavandatavate muudatuste lõplik tegelik tekst vähemalt neli kuud (27. jaanuar 2024) enne vastavat Maailma Terviseassambleed. Praegu on olukord kus tekst, mis ei ole lõplik, koosneb 308 erinevast ja vastuolulisest ettepanekust, ning see tekst muutub WGIHRi raames toimuvate läbirääkimiste tõttu pidevalt. See oli nii kõikide WGIHRi töörühmade välja töötatud muudatusettepanekute puhul, mis väidetavalt edastati kõigile osalisriikidele pärast iga WGIHRi koosolekut. Protsessi iseloomu tõttu on veelgi vajalikum, et kõikidele riikidele antaks vähemalt neli kuud aega muudatusettepanekute lõpliku teksti hindamiseks. Selle taustal võib WHO sekretariaadi avaldust „sätte, mille eesmärk on tagada, et kõigil osalisriikidel on piisavalt aega kavandatavate muudatuste kaalumiseks ja kooskõlastamiseks siseriiklikult ja rahvusvaheliselt enne assamblee toimumist, kus riiklik konsensus on saavutatud“, mida ei ole rakendatud, vaadelda kui riikide suveräänsete õiguste eiramist ning esindatavate inimeste demokraatlike osalemisõiguste rikkumist.

Kas sekretariaat on nüüdseks eemaldunud IHRi artikli 55 lõike 2 tõlgendusest, mis on kooskõlas sätte eesmärgiga, mille kohaselt tuleb IHRi mis tahes muudatuste lõplikku teksti levitada neli kuud enne Maailma Terviseassamblee toimumist? Kui jah, siis miks? Ning kuidas on see kooskõlas WHO kohustusega toetada rahvusvahelist õigusriigi põhimõtet? (Või ei järginud sekretariaat oma kehtestatud haldusmenetlusi, kui ta edastas 2022. aasta novembris 308 muudatusettepanekut?)

Lõplikku teksti ei ole osalisriikidele edastatud vähemalt neli kuud enne 77. Maailma Terviseassamblee algust, mis on vastuolus IHRi artikli 55 lõikega 2

IHRi muudatusettepanekute lõplik tekst ei ole tänaseni – üks nädal enne 77. Maailma Terviseassamblee algust – kättesaadav ja seega ei ole sekretariaat seda kõikidele IHRi osalisriikidele edastanud. WHO kodulehel on info et läbirääkijad kohtuvad uuesti alates 20.05.2024 et lõpetada töö lahendamata küsimuste osas. See kujutab endast IHRi artikli 55 lõikes 2 sätestatud neljakuulise perioodi nõude ränka rikkumist.

IHRi artikli 55 lõike 2 sõnastus on nelja kuu pikkuse etteteatamise nõude osas selge. Vastavalt IHRi artikli 55 lõike 2 koostajate selgesõnalisele kavatsusele on see säte lex specialis säte kooskõlas üldise reegliga, mis on sätestatud 1969. aasta rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artikli 40 lõikes 2 mitmepoolsete lepingute muutmise kohta.

Maailma Terviseassamblee kodukorra rikkumine

Ei WGIHR ega valitsustevaheline läbirääkimisorgan (INB) ei ole lõpetanud läbirääkimisi oma vastavate õigusaktide üle ning Maailma Terviseorganisatsiooni osalisriikidele ei ole kättesaadavad ei IHRi kavandatavate muudatuste ega uue pandeemialeppe lõplikud versioonid. Seega on WHO sekretariaadi, valitsustevahelise läbirääkimisorgani ja WGIHRi tegevus vastuolus ka Maailma Terviseassamblee kodukorraga.

Üldjuhul tehakse kõik esialgse päevakorraga seotud dokumendid veebis kättesaadavaks vähemalt kuus nädalat enne Maailma Terviseassamblee korralise istungjärgu algust (14. reegel). Kuigi 13. ja 15. reegliga on lubatud mõned erandid, kui Maailma Terviseassamblee on kokku leppinud või kui Maailma Terviseassamblee president on üldkomitee nõusolekul otsustanud need reeglid peatada, ei kohaldata neid paindlikke võimalusi rahvusvaheliste konventsioonide või lepingute või rahvusvaheliste eeskirjade suhtes, mille vastuvõtmiseks on Maailma Terviseassambleele ettepanek tehtud. 10. reegel sätestab, et „peadirektor konsulteerib ÜROga ja spetsialiseeritud asutustega ning liikmesriikidega [nende …] konventsioonide või lepingute või […] eeskirjade […] sätete osas, mis mõjutavad nende tegevust“. Samuti edastab peadirektor Maailma Terviseassambleele ÜRO, tema spetsialiseeritud asutuste ja valitsuste märkused, mis tulenevad sellistest konsultatsioonidest.

Selle reegli järgimine eeldab esiteks, et ÜRO-le, tema spetsialiseeritud asutustele ja valitsustele antakse võimalus konsulteerida nii uue pandeemialeppe kui ka IHRi muudatusettepanekute lõpliku teksti üle, ning teiseks, et enne Maailma Terviseassambleed antakse mõistlik ajavahemik sellisteks tõhusateks rahvusvahelisteks konsultatsioonideks ja märkuste esitamiseks. Vähem kui kümme päeva enne 77. Maailma Terviseassamblee algust ning arvestades, et pandeemiakokkuleppe lõplik tekst ja kavandatud IHRi muudatuste lõplik sõnastus puuduvad, ei ole enam jäänud mõistlikku aega selliste konsultatsioonide läbiviimiseks, mis on nõutud Maailma Terviseassamblee kodukorras.

Lisaks tekivad praktilised probleemid seoses nende dokumentide õigeaegse tõlkimisega WHO liikmesriikide ametlikesse keeltesse, mis on vajalik, et tagada kõigi delegatsioonide võrdne osalemine Maailma Terviseassamblee aruteludes.

Üleskutse mitte võtta 77. Maailma Terviseassambleel vastu IHRi muudatusi ja pandeemialepet

Eespool öeldut silmas pidades kutsume Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumit üles WHO sekretariaadi poolt IHRi artikli 55 lõike 2 ja Maailma Terviseassamblee kodukorra rikkumise lõpetamist. IHRi kavandatud muudatuste vastuvõtmiseks 77. Maailma Terviseassambleel ei ole enam seaduslikku võimalust, samuti ei saa vastu võtta uut pandeemialepet, mille kohaldamisala on ratione materiae ja mille institutsiooniline raamistik kattub oluliselt muutmisel oleva IHRi omaga. Mõlema dokumendi vastuvõtmine tuleb edasi lükata, et tagada rahvusvahelise õigusriigi põhimõtte kaitse ning menetlusliku ja tulemuste võrdsuse, võimaldades õiglast panust ja arutelu.

Tõite välja oma vastuses meie kirjale, et avalik kuulamine mõlema dokumendi tutvustamiseks leidis aset Riigikogu EL asjade komisjoni juhtimisel veebruaris 2024. Kuid EL asjade komisjonist tehtud videosalvestise alusel ei toimunud rahvusvaheliste terviseeeskirjade muudatuste üle sisulist arutelu, kuna ei arutatud petitsioonis välja toodud konkreetseid artikleid ega avatud kordagi kõnealust dokumenti.

Kavandatavate tervise-eeskirjade muudatuste ettepanekud[3] on suurelt osalt Eesti Vabariigi põhiseadusega vastuolus. Võimaliku rakendamise tulemusena näeme kodanikena ohtu kaotada õigus kehalisele puutumatusele, liikumisvabadusele, sõnavabadusele ja teistele põhiõigustele.

Kuidas teeb Eesti riigi esindaja kaalutletud otsuse hääletada 77. Maailma Terviseassambleel eesti rahva eest, kui ei eesti rahvas ega ka Eesti riigi poliitikud pole saanud arutada ei rahvusvaheliste tervise-eeskirjade ega ka pandeemialepingu üle?

Seoses ajalise piiranguga ootame Teie tagasisidet kolme tööpäeva jooksul.

World Council for Health Estonia MTÜ juhatus

MAAILMA TERVISEORGANISATSIOONI RAHVUSVAHELISTE TERVISE-EESKIRJADE MUUDATUSTE JA PANDEEMIALEPINGU MURETTEKITAV SISU

WHO tervise-eeskirjade muudatused

Lugupeetud Riigikogu liige, Õiguskantsler ja EV Valitsus

2022. aastal alustas Maailma terviseorganisatsioon (edaspidi WHO) läbirääkimisi rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste (edaspidi IHR muudatused) ja pandeemialepingu (WHO CA+)2,3 üle. Antud dokumentide heakskiitmine suurendaks oluliselt WHO kontrolli liikmesriikide rahvatervisega seotud küsimuste üle ja võtab ära riigi enda otsustamisvõimalused.

Lühendid:
IHR muudatused – rahvusvahelised tervise-eeskirjade (2005) muudatused (ingl. k. proposed amendments to the International Health Regulations (2005))
Pandeemialeping ehk WHO CA+ – Maailma terviseorganisatsiooni konventsioon, leping või muu rahvusvaheline dokument pandeemiate ennetamise, valmisoleku ja reageerimise kohta (ingl. k. WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and
response (WHO CA+))
PHEIC – rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukord (ingl. k. Public Health Emergency of International Concern)

WHO DOKUMENTIDES MURETTEKITAVAD PUNKTID (VÕI: WHO DOKUMENTIDE OHUKOHAD)

Liikmesriikide jurisdiktsiooni puudutavad probleemsed ettepanekud rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR) muudatustes1 on peamiselt järgmised:

KOHUSTUSLIKUD MEETMED JA RIIGI SUVERÄÄNSUS

1. Artikli 13A kohaselt muutuvad artiklite 15 ja 16 alusel käsitletud ajutised ja püsivad soovitused kohustuslikuks; artikli 13A lõige 7 kohaselt tekib WHO-l volitus riike juhendada. Muudatused artiklis 42 viitavad sellele, et kavandatav muudatusettepanek, mis sisaldab viidet ajutistele ja kehtivatele soovitustele, muudab nende soovituste kohaldamise kohustuslikuks (artikkel 13A; artikkel 42).

2. Erinevad muudatused laiendaksid oluliselt WHO peadirektori volitusi. Näiteks artikli 15 muudatus võimaldaks peadirektoril anda soovitusi mitte ainult tema poolt välja kuulutatud PHEICi ajal, vaid kõigis olukordades, mis tema hinnangul võivad selliseks saada. Artikli 42 täiendus sätestab muuhulgas, et WHO meetmete, nagu peadirektori juhenditegi puhul, tuleb mitte ainult „täitmisega koheselt alustada ja kõigi osalevate riikide poolt viivitamatult täide viia“, vaid „osalevad riigid rakendavad ka meetmeid, et tagada oma territooriumil tegutsevate mitteriiklike organisatsioonide poolt selliste meetmete järgimine“ (artikkel 15; artikkel 42).

3. IHRi artikkel 18 sisaldab mittetäielikku loetelu meetmetest, mida WHO võib osalisriikidele muuta kohustuslikuks. See nimekiri sisaldab muu hulgas arstliku läbivaatuse nõudmist, arstlike läbivaatuste ja laboratoorsete analüüside tõendite läbivaatamist, vaktsineerimise või muu profülaktika nõudmist, vaktsineerimise või muu profülaktika tõendite läbivaatamist, isikute rahvatervise jälgimist, karantiini või muid tervishoiumeetmeid ja rakendada isoleerimist või ravi (artikkel 18).

4. WHO erakorralisele komiteele antakse volitused tühistada liikmesriikide tehtud terviseohutuse otsused (artikkel 43).

5. Liikmesriigid kohustuvad eraldama raha rahvusvahelisele rahastamismehhanismile, tuvastama rahvatervist ähvardavaid ohte ja edendama tervishoiutoodete kättesaadavust (artikli 44 lõige 1).

INIMÕIGUSTEST LOOBUMINE

6. Muudatusettepanekud sisaldavad rahvusvaheliste tervise-eeskirjade juhtpõhimõtete artikli nr 3 muutmist: maha on kriipsutatud väärikuse, inimõiguste ja põhivabaduste täielik austamine ning see on asendatud võrdsust, kaasatust ja sidusust taotlevate muudatustega (artikkel 3).

ÜLEMAAILMNE VÕITLUS ERIARVAMUSTEGA

7. Liikmesriikidel tekiks kohustus piirata teabe edastamist meedias, sotsiaalmeedias ja muudes suhtluskanalites vastavalt WHO poolt määratletud suunistele. Sisse viidud muudatused kutsuvad üles „tõkestama vale- ja ebausaldusväärse teabe levitamist” ja tugevdama WHO-d ülemaailmsel tasandil, et võidelda „valeinformatsiooni ja desinformatsiooni vastu”. WHO-l oleks kohustus „kontrollida teavet, mis pärineb muudest allikatest kui osalevatest riikidest” (artikkel 44 lõige 1 punkt h; lisa 1 uus lõige 5 punkt g, uus lõige 7 punkt e).

JÄRELVALVE – (DIGITAALSED) TERVISETÕENDID JA ASUKOHA MÄÄRAMISE VORMID

8. Muudatusettepanekud artiklis 23, mis puudutavad (digitaalsete) tervisetõendite või asukoha määramise vormide kasutamist kontrolli ja järelevalve jaoks, ei ole tehtud mitte ainult rahvusvaheliste tervisehädaolukordade jaoks, vaid antud artiklis käsitleb üldisi tervishoiumeetmeid nii (sihtkohta) saabumisel kui ka lahkumisel. See artikkel kehtib kõigi olukordade, mitte ainult rahvusvaheliste hädaolukordade (PHEIC) kohta. Artikli 23 kohta esitatud muudatused hõlmavad näiteks “lõiget 6, mis lisab konkreetse viite reisijate asukoha määramise vormidele osana dokumentidest, mida võidakse nõuda, ja eelistab, et need oleksid digitaalses vormingus” (artikkel 23).

TERVISHOIUTOODETE TOOTMISE MONOPOOLNE REGULEERIMINE WHO POOLT 

9. WHO-le antaks volitused hallata liikmesriikide tervishoiutoodete tootmist ja jaotamist kriiside ajal. WHO saaks voli määrata, millised tooted on vajalikud rahvusvahelisi probleeme tekitavatele rahvatervise hädaolukordadele reageerimiseks. WHO taotlusel tagaksid osalevad riigid, et nende territooriumil olevad tootjad tarnivad WHO-le või teistele osalisriikidele nõutud koguse tervisetooteid õigeaegselt WHO juhiste kohaselt, et tagada
tervisekaitsevahendite jaotuskava tõhus rakendamine (artikkel 13A).

PEALESURUTUD PAKKUMISED JA KOOSTÖÖKOHUSTUS 

10. Muudatus artikli 13 lõikele 3 seab osalisriigile kohustuse esitada WHO-le abipakkumise tagasilükkamise põhjendus 48 tunni jooksul abipakkumise saabumise hetkest ehk osalisriikidest saaksid pealesunnitud pakkumiste saajad, millega kaasneb kohustus keeldumist põhjendada. Vastamise tähtaeg on ebarealistlik. Uues lisas, jaotises „Koostöökohustused” on kirjas: „Osalisriigid võivad taotleda koostööd või abi WHO-lt või teistelt osalisriikidelt. WHO ja osalisriigid, kellele sellised taotlused on adresseeritud, on kohustatud sellele taotlusele viivitamatult vastama ning osutama nõutud koostööd ja abi. Mis tahes suutmatusest sellist koostööd ja abi pakkuda, teatatakse taotluse esitanud riikidele ja WHO-le koos põhjustega (artikkel 13 lõige 3).

PATOGEENI PROOVIDE JA GENEETILISE JÄRJESTUSE ANDMINE JA JAGAMINE (GENETIC SEQUENCE DATA) 

11. Pakutud muudatuste hulgas artikli 44 lõigetes 1 ja 2 ning lisa 1 osades A ja B seatakse riikidele kohustus jagada WHO-le teavet patogeenide geneetilise järjestuse andmete osas ning kehtestatakse WHO-le kohustus jagada saadud teavet kõigi osalisriikidega p a t o g e e n i d e uuringute ja riskianalüüsi eesmärkidel (artikkel 44 lõige 1 ja 2; lisa 1 osa A ja osa B).

Täiendav pandeemialeping, kui see vastu võetakse, tagab WHO osalisriikide juurdepääsu patogeenidele ja eeliste jagamise süsteemile (PABS-süsteem), põhjustades bioohutuse ja muid turvaprobleeme. PABS-süsteemi käsitletakse täpsemalt käesoleva dokumendi jaotises „Pandeemialeping“ (WHO CA+).